Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Aktualności

Osuchowska szkoła na miarę XXI wieku

Z dyrektorem Szkoły im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie, Urszulą Gowin, o realizowanym przez placówkę projekcie „Szkoła w działaniu” rozmawia Dagmara Bednarek.

Zacznijmy od początku. Skąd wziął się pomysł na pisanie wniosku o dofinansowanie?

Jako dyrektor szkoły, a wcześniej nauczyciel, starałam się pozyskiwać dodatkowe fundusze z różnych źródeł (ze środków unijnych, programów ministerialnych, grantów) na dodatkowe zajęcia dla uczniów, pomoce dydaktyczne, wyposażenie placówki czy place zabaw.

Oczywiście, nie byłoby dofinansowania, gdyby nie wsparcie finansowe naszych władz samorządowych. Prawie w każdym realizowanym projekcie obowiązkowy jest wkład własny, czyli fundusze pochodzące z samorządowego budżetu. W naszej gminie mamy wielkie szczęście, bo Burmistrz Józef Grzegorz Kurek i Rada Miejska dają nam „zielone światło” na podejmowanie wszelkich inicjatyw, które mogą wspierać uczniów. To jest bardzo ważne, bo wiem, że nie we wszystkich gminach tak jest.

Ten projekt ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych był wyjątkowo atrakcyjny. Fundusze wspólnotowe, to szansa na dodatkowe zajęcia, pozyskiwanie wsparcia finansowego na zakup bardzo ciekawych pomocy dydaktycznych, atrakcyjne wyjazdy edukacyjne uczniów, doskonalenie zawodowe nauczycieli; grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Tym bardziej, że wkład własny gminy nie był wielki, w porównaniu do wartości całego projektu.

Mam to szczęście, że wokół siebie mam bardzo kreatywnych nauczycieli, którzy swój zawód wykonują z wielką pasją i robią wszystko, żeby uczniowie chętnie przyswajali wiedzę. Każda moja propozycja spotyka się z pozytywnym przyjęciem i razem robimy wszystko, by zdobywanie wiedzy przez uczniów było przyjemnością. Pomysłów nam nie brakuje i z pewnością wystarczy na jeszcze niejeden projekt. Pisanie wniosku, to bardzo ciężka praca dyrektora i nauczycieli. Kiedy jednak dostajemy wiadomość, że nasz wniosek uzyskał dofinansowanie, pojawia się ogromna radość a cały trud idzie w niepamięć.

Ile kosztował będzie cały projekt i jaką wysokość dofinansowania udało się uzyskać?

Projekt „Szkoła w działaniu” realizowany w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w kwocie 343 854,54 zł. Jego całkowita wartość wyniesie 362 492,54 zł, wkład własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł.

W jakim okresie szkoła będzie realizowała projekt i czego on dokładnie dotyczy?

Projekt w naszej szkole będzie realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u uczniów objętych wsparciem, poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczycieli.               

Projekt obejmować będzie dziewięć działań: realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizacja zajęć organizowanych poza szkołą; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Na jakie korzyści mogą liczyć uczniowie, którzy biorą udział w projekcie?

Wszyscy uczniowie, którzy biorą udział w projekcie przede wszystkim mogą liczyć na bardzo ciekawe zajęcia w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: chemicznej, geograficznej, informatycznej, fizycznej i przyrodniczo-biologicznej. Zajęcia w tych pracowniach będą mieć wszyscy uczniowie naszej szkoły, a także - raz w miesiącu - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach. Ponadto, zaplanowano 11 wyjazdów edukacyjnych, m.in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Eksperymentarium w Łodzi, Interaktywnego Muzeum oraz Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, Muzeum Geologicznego w Łodzi, Kampinoskiego Parku Narodowego i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Nasi uczniowie będą uczestniczyli w warsztatach z robotyki w Lego Radom, w warsztatach w pracowni fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim a także w geograficznych spotkaniach na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakie zajęcia i zakupy zostały już zrealizowane?                        

Od września zgodnie z projektem realizujemy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego oraz koła zainteresowań z informatyki i języka angielskiego. Wyposażona w narzędzia TIK została już pracownia komputerowa (koszt 102 477 zł), zakupiono tablice multimedialne do pracowni językowej, biologiczno-przyrodniczej i geograficznej. Odbyło się także szkolenie „Technologie informatyczne i edukacja multimedialna” dla kadry pedagogicznej.

Członkowie koła informatycznego uczestniczyli w warsztatach robotyki - Lego Radom. Raz w miesiącu do naszej szkoły, na zajęcia z programowania, przyjeżdżali uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobrowcach.

Co czeka jeszcze uczniów, którzy zgłosili się do udziału w projekcie?

Tak, jak wspomniałam wcześniej, czeka ich dużo atrakcyjnych zajęć oraz wyjazdów edukacyjnych. Od 1 stycznia zaczynamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki, chemii, matematyki, geografii i biologii. Kontynuowane będą zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Jest to duża szansa dla uczestników, ponieważ mogą nadrobić zaległości - otrzymać dokładne wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień.

Od 1 stycznia uczniowie uzdolnieni będą mogli uczestniczyć w kołach zainteresowań z chemii, fizyki, matematyki, j. angielskiego i geografii a także  w kole biologiczno-przyrodniczym.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobrowcach raz w miesiącu będą też uczestniczyli w zajęciach w pracowni komputerowej i przyrodniczo-biologicznej, gdzie ich starsi koledzy będą demonstrowali niezwykłe doświadczenia przyrodnicze oraz chemiczne.

Dzięki realizacji projektu „Szkoła w działaniu” poszerzona została oferta zajęć dla uczniów. Czy zostaną one utrzymane po zakończeniu działania?

Trwałość projektu polega na osiągnięciu gotowości technicznej przez szkołę objętą wsparciem w okresie od rozpoczęcia projektu do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji. Tak mamy zapisane w projekcie, ale myślę, że zajęcia pozalekcyjne dla uczniów będą kontynuowane. Zajęcia wyrównawcze, czy koła zainteresowań zawsze były realizowane w naszej szkole, jeszcze przed rozpoczęciem projektu i będziemy starali się, żeby te wszystkie pomoce były wykorzystywane nie tylko na lekcjach, ale także na zajęciach pozalekcyjnych.

Jaka będzie przyszłość osuchowskiej Szkoły Podstawowej? Czy „Szkoła w działaniu” jest jedynym, dodatkowym działaniem, jakie realizujecie? Czy planujecie dalsze staranie się o dofinansowanie zadań, które wzbogacą ofertę edukacyjną?

Wierzę, że Szkoła Podstawowa w Osuchowie będzie miała świetlaną przyszłość. W ubiegłym roku, też w ramach funduszy unijnych, przeprowadzono termomodernizację budynku szkoły.

Obecnie, w ramach projektu „Szkoła w działaniu”, będziemy mieć profesjonalne pracownie dydaktyczne i pomoce, o których bez wsparcia można by było tylko pomarzyć. Jak wspomniałam wcześniej, jesteśmy bardzo kreatywną kadrą pedagogiczną z wielkim potencjałem i oczywiście projekt „Szkoła w działaniu” nie jest jedynym.

W tym roku realizujemy projekt „Aktywna Tablica”, w ramach którego pozyskaliśmy kwotę 17 500 zł (wsparcie finansowe 14 000 zł, wkład gminy Mszczonów - 3 500 zł). Dzięki tym funduszom wyposażyliśmy pracownie w monitor interaktywny i tablicę multimedialną.

Od kilku lat uczestniczymy w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”. Nie jest to projekt, w którym otrzymujemy dofinansowanie, ale przynosi wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli i rodziców. W ubiegłym roku udało nam się zdobyć tytuł „Szkoły Eksperckiej”, którym spośród 186 szkół uhonorowano zaledwie 25 placówek, w tym 5 z województwa mazowieckiego. Nagroda ta, to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

 

Następnym naszym wielkim projektem, realizowanym od kilku lat jest wymiana polsko-niemiecka młodzieży, którą realizujemy we współpracy z mszczonowską podstawówką. Właśnie złożyłam wniosek do organizacji Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży w Warszawie o dofinansowanie projektu, w ramach którego w maju 2019 r. odbędzie się spotkanie uczniów z obydwu krajów. Tym razem będziemy gościć młodzież niemiecką w Polsce.

 

21 stycznia nasi uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach językowych w Londynie, podczas których będą mogli przekonać się, w jakim stopniu opanowali język angielski.

 

Szkoła w Osuchowie „sportem stoi”, mamy bardzo dobrą bazę sportową, współorganizujemy regionalne, powiatowe i gminne biegi przełajowe, nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w sporcie, dlatego też realizujemy dużo projektów z tego zakresu: m.in. projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach którego uczniowie rozwijają sprawność fizyczną w Szkolnym Klubie Sportowym. Działanie to realizujemy od 2016 roku - dzięki niemu uczniowie mogą rozwijać swoje zdolności, ale przede wszystkim aktywnie spędzać czas.

 

W tym roku udało się pozyskać całkowite finansowanie projektu edukacyjnego GeOsuchów.2.0, którego pomysłodawcą jest Krzysztof Kurzepa, nauczyciel wychowania fizycznego.

 

Oprócz tych wszystkich projektów typowo edukacyjnych, oferujemy uczniom działalność w wolontariacie. Działa u nas Szkolne Koło Wolontariatu „Caritas”, co roku wspieramy też WOŚP, funkcjonuje drużyna harcerska. Uczymy empatii i reagowania na potrzeby drugiego człowieka.

 

Jak wspomniałam wcześniej, z pewnością będziemy starali się o dofinansowanie do naszych zadań i pomysłów, które będą wzbogacać ofertę edukacyjną. Myślałam o dofinansowaniu obozów naukowych i językowych, które można realizować we współpracy ze szkołami wyższymi.

 

Chciałabym, żeby w Osuchowie powstały boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz siłownia zewnętrzna. Projekty techniczne już istnieją, teraz trzeba czekać na, miejmy nadzieję, pozytywne decyzje.

 

Jesteśmy placówką na miarę XXI wieku, śmiem twierdzić, że niektóre szkoły miejskie nie mają takiego wyposażenia i, oczywiście, tak wspaniałych nauczycieli, jak my. Świetne położenie w sąsiedztwie Rezerwatu Przyrody „Grądy Osuchowskie” czyni naszą szkołę bardzo przyjazną i atrakcyjną dla ucznia.

Dagmara Bednarek

  • Osuchowska szkoła na miarę XXI wieku

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu