Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

O projekcie

  • POZIOM RPO+FLAGA RP+MAZOWSZE+EFS

Projekt „Szkoła w działaniu” realizowany przez Szkołę Podstawową w Osuchowie

Cel główny projektu: zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u uczniów/uczennic objętych wsparciem przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Cele szczegółowe:

  1. poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia wspierające rozwój uczniów/uczennic uczestniczących w projekcie w obszarach kompetencji: matematyczno-przyrodniczych, TIK i posługiwania się językiem angielskim (przez udział w zajęciach kół zainteresowań i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych),
  2. podniesienie poziomu umiejętności uniwersalnych u uczestników/uczestniczek projektu, w tym w szczególności: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, umiejętności rozumowania, rozwiązywania problemów i uczenia się – przez udział w aktywnych formach edukacji (zajęciach prowadzonych metodą eksperymentu, metodą projektu edukacyjnego, rozwijających kompetencje informatyczne oraz w wyjazdach edukacyjnych),
  3. podniesienie jakości nauczania przez wdrożenie nowych, innowacyjnych metod nauczania przy wykorzystaniu TIK i metody eksperymentu,
  4. poprawa warunków i jakości nauczania przez doposażenie szkolnych pracowni komputerowych i matematyczno-przyrodniczych.

Planowane efekty:

1. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

2. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów.

3. Doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.

4. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu.

5. Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

6. Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów.

7. Realizacja zajęć organizowanych poza szkołą.

8. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowanie metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw.

9. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Całkowita wartość projektu: 362 492,54 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 343 854,54 zł

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu