Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Ważne strony

Newsletter

Aktualności

Osuchowska „szkoła w działaniu”

W Szkole Podstawowej w Osuchowie od nowego roku szkolnego rozpocznie się realizacja projektu edukacyjnego, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Zadanie nosić będzie nazwę „Szkoła w działaniu” a jego całkowita wartość wyniesie 362 492,54 zł, z czego kwota dofinansowania - 343 854,54 zł. Wkład własny gminy Mszczonów w jego realizację, to 18 638,00 zł. Zadanie, które służyć będzie rozwojowi uczniów osuchowskiej szkoły podstawowej, będzie realizowane od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku u uczniów/uczennic objętych wsparciem przez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych przy wykorzystaniu nowoczesnych pracowni przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki oraz przez doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Projekt obejmować będzie dziewięć działań:  realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów; doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów opartych na metodzie eksperymentu; doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej; realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów; realizacja zajęć organizowanych poza szkołą; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształceniu i rozwijaniu w uczniach kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Dagmara Bednarek

  • Osuchowska „szkoła w działaniu”

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
ul. Szkolna 1
96-323 Osuchów

tel/fax.: 46-857-44-71
e-mail: zsposuchow@mszczonow.pl
Dyrektor tel.601203712

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Mariana Lipskiego
w Osuchowie:  /SPOSUCHOW14/SkrytkaESP

[obiekt mapy] Mapa dojazdu